Att återhämta sig från ett missbruk/beroende av droger är möjligt och händer varje dag. Internationell forskning visar att 58% av personer med beroendeproblematik kommer att uppnå ett recovery som är stabilt och långvarigt, det vill säga fem års drogfrihet eller mer.

Risken för återfall är störst det första året. En avgörande aspekt för recoveryprocessen är att hitta sociala sammanhang och meningsfull sysselsättning. Vi har mycket att vinna på att bygga upp ett recoverykapital som möjliggör för fler människor i missbruk/beroende att komma tillbaka till samhället, inte bara för den enskilde individen och dess närstående, utan för hela samhället.

Recoverymodellen får ett allt större genomslag i Europa och andra delar av världen när det gäller insatser för personer med ett etablerat missbruk och beroende. Modellen innebär att man, istället för att fokusera på ett område åt gången, arbetar samordnat; missbruksbehandling, boende, sysselsättning, fritid, socialt nätverk etc.

I Göteborg finns många resurser och möjligheter för goda sociala sammanhang och ett rikt och meningsfullt liv. Många av dessa är dock underutnyttjade för personer i recovery. Vi vet också att många av de resurser som finns erbjuds i isolation – de hade varit mer verksamma om de hade varit sammankopplade. Med detta nätverk vill vi koppla samman de resurser som finns och göra saker tillsammans för att stärka vårt recoverykapital.

I nätverket samlas aktörer, föreningar och organisationer som drivs av människor som lever i recovery, som arbetar med människor med drogproblem/missbruk eller anhöriga till personer med drogproblem.